Regulamin

Regulamin świadczenia usług cateringu dietetycznego FIT APETIT

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Anika Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Obrzeżna 5F/21 REGON: 382849943, NIP: 5213860143, KRS:0000776901, zwanym dalej „EatFlow”.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego.

§2 Definicje

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez EatFlowt posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego
Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 Pprzedmio zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie („Zestaw”):

2. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej

3. Każda dieta z oferty EatFlow to zestaw kolejno 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.

4. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, oraz kartką zawierającą informację o wartości energetycznej każdego dania, jego makroskładnikach jak białka, tłuszcze i węglowodany. Posiłki dostarczane sa w papierowej torbie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i informacją o znajdującej się wewnątrz diecie.

5. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku EatFlow („Cennik”), dostępnym pod adresem www.eatflow.pl.

§4 Złożenie zamówienia

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

1a Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem dostępny przez 24h na dobę.

1b Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres

2.Diety realizowane są od 24-48h roboczych od daty otrzymania zamówienia i potwierdzenia
wpłaty.

2a Zamówienia na poniedziałki przyjmowane są maksymalnie do piątku do godz. 17.00

3. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy

4. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności na adres mailowy

6. W przypadku nieprzestrzegania pkt. 4 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

7. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

8. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować EatFlow o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

9. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 8 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności EatFlow za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu EatFlow o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

10. Istnieje możliwość wyłączenia poszczególnych produktów z diety. Wykluczenia płatne są dodatkowo 7 zł/dzień w przypadku liczby do 3.  Każda dieta zawierająca wykluczenia musi być uprzednio skonsultowana  z EatFlow. O możliwości wykluczenia danego produktu EatFlow poinformuje Klienta droga mailowa wraz z informacją o dodatkowej kwocie do zapłaty. Dieta z wykluczeniami jest traktowana jako dieta indywidualna.

11. OBSZAR DOSTAW: Diety dostarczane są bezpłatnie na terenie Warszawy w strefach – Warszawa +10 km oraz inne główne miejscowości płatna dodatkowo 4 zł/dzień, Warszawa i inne miasta + 20 km – płatna dodatkowo 11 zł/dzień. Aby potwierdzić możliwość dowozu pod wskazany adres należy skontaktować się poprzez adres email: info@eatflow.pl. W przypadku potwierdzenia możliwości dowozu pod wskazany adres wysłany zostanie mail z potwierdzeniem oraz ewentualnym dodatkowym kosztem. Odpowiedź zostanie wysłana w przeciągu 24h od daty otrzymania zapytania.

§5 Płatność za zamówienie

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujący sposob: a przelewem online lub klasycznym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy dostępny również w stopce strony

2. EatFlow uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie.

§6 Dostawa

1. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 24:00- 8:00

2. Dostawy realizowane są  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty – zestawy weekendowe, z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów o których EatFlow poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, mailowo lub poprzez informację na załączonych do diet Menu.

2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru  lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.13:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

3. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Anika Sp. zoo (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§7  Zmiana i anulowanie zmaówienia

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od EatFlow wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 8:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować EatFlow telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem

4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

5. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 8:00 dnia poprzedzającego dostawę.

6. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 Reklamacje

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja") w terminie 24 h  od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące braku dostawy należy zgłaszać maksymalnie do godz. 10:00 w dniu dostawy.

2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych od datyotrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji EatFlow poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

6. W razie stwierdzenia przez EatFlow , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, EatFlow poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) EatFlow , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, EatFlow należna będzie kwota odpowiadająca wartości
dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem
EatFlow.

§9 Promocje

Promocje organizowane przez EatFlow nie łączą się ze sobą, chyba, że jest to wyraźnie napisane w warunkach.

§10 Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Konrad Wawrzeła,
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Anika Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Obrzeżna 5F/21 REGON: 382849943, NIP: 5213860143, KRS:0000776901. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt mailowy. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

§11 Regulamin

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

2. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.